Neye bakıyorsun ?

Çevre Politikası

Şirket, müşterilerin gereksinimlerini karşılayan işlem kalitesini sağlamak üzere ilgili standartlar ve yönergelerle birlikte ulusal ve uluslararası yönetmelikler uyarınca insan yaralanmalarını, yaşam kaybını ve deniz çevresinin, gemilerin ve mülklerin zarar görmesini önlemek, güvenli ve kirliliğe yol açmayan uygulamaları sürdürmek için GÜVENLİK, KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI oluşturmuştur.

YASA, tüm çalışanları ve yönetimi altındaki gemilere yakın ve gemilerde olması gereken kişiler için kıyıda ve denizde güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya kendisini adamıştır. Yasa’nın amacı, gemilerinin hiçbir yaralanma olayı yaşanmaksızın işletilmesidir.

YASA, çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir ve kendisi için ve kendi adına çalışan herkesin bunun bilincinde olmasını sağlamakta kararlıdır ve hedefi olan sıfır kirliliği elde etmek için elinden geleni yapmaktadır.

YASA, güvenlik ve çevre mükemmelliğini “İNSANLARA, ÇEVREYE VE MÜLKLERE KARŞI ZARARSIZLIK” olarak tanımlamaktadır.

İşbu Şirket Kılavuzu ile, çevre yönetimi ve kalite güvencesi için gemilerin güvenli işletilmesine ilişkin Şirketin yönetim sistemi açıklanmakta ve yönlendirilmektedir.

Kılavuzun içeriği, ISM Yasası, ISO 9001 (2015), ISO 14001 (2015) ve OHSAS 18001 (2007) standartlarına getirilmiştir.

YASA daha temiz bir çevre ve aşağıdakileri sağlamak için uluslararası düzenlemelerin, kanunların ve Şirketin IMS (Bilişim Yönetim Sistemi)’nin gerektirdiği tüm alanlarda çevre performansını arttırmak için sürekli çaba göstermeye kendini adamıştır:

 • Gemi sistemlerinin, ekipmanlarının ve bileşenlerinin etkili olarak bakımının yapılması için gerekli kaynakları dahil olmak üzere kaynakların azalmasına neden olan kirliliğin engellenmesi;
 • Çevresel risklerin devamlı olarak azaltılması;
 • Harici paydaşlarla çevre performansına dair bilgilerin paylaşılması.

İşbu politika, aşağıdaki kaynaklardan doğan kirliliği kapsamaktadır:

 • Petrol, ilgili ürünler ve kimyasallar, tortulaşmış yağlar, sintine suyu, tanker temizlik kalıntıları;
 • Zehirli sıvı maddeler;
 • Kanalizasyon atıkları;
 • Tehlikeli ürünler;
 • Çöp;
 • Balast suyu (mikroorganizma transferi dahil);
 • Kargo buharları ve motor egzoz emisyonları;
 • Soğutucular, halon ve kloroflorokarbonlar (CFC’ler);
 • Gürültü, ve
 • Yosun engelleyici boyalar.

Şirketin amacı, sürekli iyileştirmelerle SIFIR dökülme elde etmektir.

Bu amaca ulaşmak için Şirket:

 • Yürürlükteki tüm çevre yasalarına, düzenlemelerine ve koşullarına uymaktadır ve yasaların, düzenlemelerin ve koşulların bulunmadığı yerlerde sorumlu standartlar uygulamaktadır;
 • Endüstri organizasyonları ve yetkili hükümet makamları ile işbirliği içinde operasyonlarından doğan çevresel olaylara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermektedir;
 • Çevreye dair tüm tanımlanmış riskleri değerlendirmektedir ve uygun önlemler almaktadır;
 • Çevreye karşı endişe duymakta ve saygı göstermektedir, her çalışanın çevresel performanstaki rolünü vurgulamakta ve uygun işletme uygulamaları ve eğitimleri üstlenmektedir;
 • İlerlemeyi ölçmek ve işbu Politikaya uyum sağlamak için operasyonlarla ilgili uygun incelemeler ve değerlendirmeler üstlenmektedir;
 • İşlerinin çevreye etkisini daha iyi anlamak için araştırmalar yapmakta ve bunları desteklemektedir, çevresel koruma metotlarını iyileştirmekte ve operasyonlarını çevre ile uyumlu bir hale getirmek için çalışmaktadır;
 • Emisyon ve atıkların, zararlı seviyelerin altında olmasını denetlemek ve çevresel vakaların gerçekleşmesini önlemek amacıyla işlerini yönetmektedir;
 • Bu amaçla tesisler tasarlamakta, işletmekte ve sürdürmektedir;
 • Endüstri performansında iyileştirmeleri kolaylaştırmak için diğerleri ile deneyimlerini paylaşmaktadır.

YASA, sürekli hedefler belirleyerek, performansı gözlemleyerek, gerçekleşen vakaları analiz ederek, temel nedenleri tanımlayarak ve prosedürleri bunlara göre düzenleyerek devamlı operasyon iyileştirme süreci ile sıfır kirlilik/sıfır yaralanma hedeflerine ulaşmaya kendisini adamıştır.

Yönetilen gemi tipleri: HAM PETROL / ÜRÜN / KİMYASAL TANKERLER.

Şirket amaçları:

 • Gemi operasyonlarında güvenli uygulamalar ve güvenli çalışma ortamı sağlamak;
 • Tüm tanımlanan risklere karşı önlemler almak ve güvenlik ile çevre korunmasıyla ilgili acil durumlara hazırlanmak dâhil, hem kıyı hem de gemi içi personelinin Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetim becerilerini sürekli geliştirmek;
 • Gemi operasyonlarında çevre dostu uygulamalar ve kirliliğe yol açmayan çalışma ortamı sağlamak;  Gemi yönetim hizmeti olarak Şirketin faaliyetlerini doğa yapısına ve çevresel etkilere uygun tutmak;
 • İlgili çevre mevzuat ve düzenlemelerine ve organizasyonun tabi olduğu diğer koşullara uyma taahhüdünde bulunmak;
 • Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi’ni sürekli geliştirmeyi ve deniz kirliliğini engellemeyi taahhüt etmek;
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bir kalite amacı olarak müşteri gereksinimlerinin, güvenilir bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak oluşturulan tutarlı bir kaliteyle uygun olmasını sağlamak ve böylece sürekli iyileşme ve müşteri memnuniyeti elde etmek;
 • Alanda ve kaynaklardaki ilgili işlemlerin, sistemin etkin bir şekilde yürütülmesine uygun olmasını sağlamak;
 • Şirketin en uygun harcamayla istenen kalite ve güvenlik standartlarını elde etmesini ve korumasını sağlamak üzere Şirketin amaçlarını yerine getirmek.

Bu amaçlara ulaşmak için yapılması gerekenler:

 • Kapsamlı ve belgeli bir eğitim sistemine riayet ederek yüksek güvenlik bilinci, kişisel disiplin ve bireysel sorumluluk standardı sağlamak;
 • Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve incelenmesi için bir çerçeve oluşturmak;
 • Çevre koruması ve güvenliğinin geliştirilmesi için çalışan katılımını etkin biçimde teşvik etmek;
 • Kendilerine, iş arkadaşlarına, gemiye, çevreye verebilecekleri, bilinen veya potansiyel tehlikelere karşı personeli uygun dokümantasyonla bilgilendirmek;
 • Her zaman belgelendirilmiş işletme prosedürleri ve faaliyetlerine riayet etmek ve Petrol Tankerleri ve ticareti ile ilgili tüm zorunlu kuralları, yönetmelikleri, endüstri yasalarını ve yönergelerini sürekli takip etmek;
 • Kalite sisteminin etkili bir şekilde işletildiğine dair objektif kanıtlar sağlayan ve kalite amaçlarının yerine getirildiğini gösteren bir dokümantasyon sistemi uygulamak;
 • Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini, uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanan aralıklarda düzenli Yönetim Değerlendirmeleri yapmak.