Neye bakıyorsun ?

  YASA HOLDİNG A.Ş (‘’YASA’’) HES KODU SORGULAMA AYDINLATMA METNİYASA HOLDİNG A.Ş (“YASA”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına YASA tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (“HES”) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

HES Kodu, YASA olarak işyerimizde güvenliği sağlama ve gözetme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve hem çalışanlarımız hem de ziyaretçilerimiz için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla Kanun madde 5/1 ve 6/2 çerçevesinde süresiz kod olarak görevli kişiler vasıtası ile otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanmaktadır.
 
Kişisel Veri İşlenme Amaçları

HES Kodu toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet etmekte ve hastalık riski taşıyıp taşımadığınıza ilişkin bilgi içermektedir.Bu kapsamda çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize ait kişisel veriler;
Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında sağlıklı bir iş ortamının sağlanması,
Ziyaretçilerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası,
İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına, yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

KVKK m.11’de Sayılan Haklar Nelerdir?

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı tarafımıza iletebilirsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 • Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz www.yasaholding.com  adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu  doldurarak aracılığıyla;
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Küçük Çamlıca mh. Üçpınarlar cd. No: 40 - 34674 Üsküdar İstanbul/TÜRKİYE adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Yasa Holding A.Ş’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@yasaholding.com adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle Yasa@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Yasa Holding A.Ş ’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.